Vážení odběratelé tepelné energie,

v souladu s nařízením vlády č. 263/2022 Sb., o příspěvku na úhradu nákladů za elektřinu, zemní plyn a teplo, Vám tímto upřesňujeme možnosti a způsob podání žádosti o zohlednění příspěvku na teplo.

V souladu s § 20, odst. (2) výše uvedeného nařízení umožňuje společnost REGIO UB, s.r.o. podání žádosti výhradně na předepsaném tiskopisu, který je přílohou této informace. Řádně vyplněnou žádost včetně podpisu osoby oprávněné jednat za žadatele můžete doručit jedním z následujících způsobů:

1) do datové schránky společnosti (IDDS: pw4wxup) - žádost může poslat odběratel teplné energie, kterému byla zřízena jeho vlastní datová schránka,

2) doporučeným dopisem na adresu sídla společnosti,

3) osobně v sídle společnosti (úřední dny Po, St - 08:00-11:00 a 12:00-16:00).

Termín podání žádosti: do 30. listopadu 2022